Λίστα Παραδοτέων

Ενότητα Εργασίας 1: Ανάπτυξη συλλογών δεδομένων

Η ανάπτυξη συλλογών δεδομένων θα πρέπει να ακολουθεί κοινές πρακτικές τόσο μεταξύ των μελών του ΔΥΑΣ όσο και μεταξύ άλλων αντίστοιχων δράσεων (π.χ. DARIAH) έτσι ώστε: α) να μπορούν οι συλλογές να ενσωματωθούν στις αντίστοιχες δράσεις αυτές και β) να τηρούνται όλες οι σύγχρονες πρακτικές και πρότυπα. Στα πλαίσια της υποστηρικτικής δράσης αυτής θα δημιουργηθούν οδηγίες καλών πρακτικών συνοδευόμενες από όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα.
Το παραδοτέο αυτό αναφέρει τις αρχές της μουσειακής τεκμηρίωσης, όπως έχουν διατυπωθεί από το διεθνές συμβούλιο μουσείων και στην συνέχεια  παρουσιάζει τις απαιτήσεις ως προς την τεκμηρίωση, που πρέπει να πληρούνται για την διάθεση της πολιτισμικής πληροφορίας στο διαδίκτυο

ΠΑ 2.1 ΙΤΕ 1: Οδηγίες διαδικασιών τεκμηρίωσης πολιτισμικών αντικειμένων συλλογών


Ενότητα Εργασίας 2: Ανάπτυξη λεξιλογίων

Τα λεξιλόγια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας ψηφιακής συλλογής επιτρέποντας την ύπαρξη δομημένων καθιερωμένων όρων. Ο σωστός σχεδιασμός ενός λεξιλογίου δημιουργεί υψηλής ποιότητας ψηφιακές εγγραφές οι οποίες  διευκολύνουν την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως αυτής της λογικής ολοκλήρωσης ετερογενών πηγών. Τα λεξιλόγια αντιμετωπίζονται ως ενεργή συνιστώσα μιας ψηφιακής συλλογής η οποία συνεχώς προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών και συστημάτων που την χρησιμοποιούν.  Στα πλαίσια της δράσεις αυτής το ΙΤΕ όρισε τις  διαδικασίες ανάπτυξης λεξιλογίων και συνεργάστηκε στενά  με τις επιμέρους ομάδες ειδικών  που όρισαν τα μέλη της ΔΥΑΣ, συγκεκριμένα, η Ακαδημία Αθηνών, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών για την ανάπτυξη λεξιλογίων και τον καθορισμό των βασικών κατηγοριών στις εξής θεματικές περιοχές:  (1) Ανθρωπολογία και Εθνολογία, (2)  Κλασική Αρχαιολογία, (3)  Προϊστορική αρχαιολογία (4)  Βυζαντινή αρχαιολογία, (5)  Κλασικές σπουδές (6)  Βυζαντινές σπουδές (7)  Αρχαία ιστορία, (8)  Μεσαιωνική Ιστορία, (9)  Νεότερη Ιστορία, (10)  Νεότερη κοινωνική ιστορία, (11)  Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών, (12) Ιστορία περιβάλλοντος, (13) Λογοτεχνία, (14)  Γλωσσολογία, (15)  Φιλοσοφία, (16)  Θεατρικές Σπουδές, (17) Μουσικολογία, (18) Τέχνη και Ιστορία Τέχνης.  Το παραδοτέο αφορά στα πρακτικά συναντήσεων με τα μέλη της ΔΥΑΣ.  

ΠΑ 2.4 ΙΤΕ 1: Πρακτικά συναντήσεων με τα μέλη της ΔΥΑΣ


Ενότητα Εργασίας 3: Πρότυπα και Καλές Πρακτικές 

Το παραδοτέο αυτό αφορά στην συγκέντρωση και κωδικοποίηση ενός σύνολου από πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες περιπτώσεις (που καλύπτουν την πλειοψηφία των αναγκών) καθώς επίσης και ένα σύνολο πρακτικών που περιγράφουν τον ενδεδειγμένο τρόπο χρήσης των προτύπων αυτών. Τα πρότυπα αναφέρονται συνολικά στα μεταδεδομένα, τα εργαλεία – τεχνολογίες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα το παραδοτέο αυτό περιλαμβάνει  (α) έναν ηλεκτρονικό οδηγό για την χρήση του προτύπου  FRBRoo ver. 2.0  (β) αντιστοιχήσεις σχημάτων μεταδεδομένων συγκεκριμένα   του σχήματος μεταδεδομένων για κινητά μουσειακά αντικείμενα που εκπονήθηκε στη ΚτΠ μέτρο 1.3 με  του CIDOC CRM ver. 6.0  (β.1),  με το LIDO (β.2), MuseumDat (β.3)

ΠΑ 2.5 ΙΤΕ 1: Εγχειρίδιο προτύπων και καλών πρακτικών


Ενότητα Εργασίας 4: Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Η δραστηριότητα  αυτή αποσκοπούσε  στην ενημέρωση νέων επιστημόνων των ανθρωπιστικών σπουδών στις υπηρεσίες της υποδομής και στην κατάρτιση αυτών σε θέματα αιχμής που χειρίζεται η υποδομή, όπως διεθνή πρότυπα για σχήματα δεδομένων, μεταδεδομένων, οντολογιών κά.
To ITE υλοποίησε 3 συναντήσεις    διεπιστημονικής συνεργασίας με νέους επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών για θεωρητικά θεμελιώδη ερωτήματα που επηρεάζουν την κατασκευή οντολογιών στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. 

Το παραδοτέο αφορά τα πρακτικά συναντήσεων αυτών

ΠΑ 2.7 ΙΤΕ 1: Πρακτικά συναντήσεων διεπιστημονικής συνεργασίας επιστημόνων ανθρωπιστικών σπουδών


Ενότητα Εργασίας 5: Διαχείριση Περιεχομένου / Αποθετήρια 

Η επιλογή και ανάπτυξη ενός αποθετηρίου αποτελεί πλέον την πρώτη ενέργεια ενός φορέα – μέλους του ΔΥΑΣ. Η ανάπτυξη ενός αποθετηρίου πρέπει να ικανοποιεί θέματα αξιοπιστίας, μακροπρόθεσμης διατήρησης και υποστήριξη μέσω οδηγιών / παραδειγμάτων.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης αποθετηρίων για διαχείριση λεξιλογίων τίθενται θέματα ανακάλυψης και συντήρησης των αλληλοαναφορών. Υπάρχουν πολλές αλληλοαναφορές σε σπάνιες οντότητες όπως άτομα, τόποι και γεγονότα που αναφέρονται μόνο σε περιορισμένα συμφραζόμενα σε 2 ή 3 κείμενα που δεν αξίζουν τον κόπο να τυποποιηθούν σε λεξιλόγια αλλά είναι βασικής σημασίας για την συσχέτιση περιεχομένου και την έρευνα. Αντιθέτως οι οντότητες που αναφέρονται πολύ συχνά οφείλουν να συμπεριλαμβάνονται σε λεξιλόγια.

Η ανακάλυψη των αλληλοαναφορών είναι θέμα εργαλείων αλλά και χρηστών και πρέπει να συντονίζεται με την κατασκευή λεξιλογίων.

Επίσης πολλοί φορείς οι οποίοι θα θέλανε να συμμετάσχουν στο ΔΥΑΣ μπορεί να μην έχουν τους πόρους ή/και τις τεχνολογικές δυνατότητες να αναπτύξουν λογισμικά συστήματα (ακόμη και η χρήση έτοιμων out-of-the-box λύσεων δεν είναι τόσο προφανής). Στα πλαίσια της δράσης είναι η ανάπτυξη και διάθεση λογισμικών συστημάτων έτοιμων προς χρήση (είτε μέσω της εύκολης ανάπτυξης-χρήσης τους ή μέσω υπηρεσιών cloud) για χρήστες χωρίς πόρους και με ελάχιστες γνώσεις. Τα λογισμικά αυτά θα κάνουν χρήση των προτύπων που θα αναπτυχθούν στο δίκτυο.

Οι υποδράσεις της δράσης αυτής συμπληρώνονται με την προδιαγραφή μιας υπηρεσίας πιστοποίησης της συμμόρφωσης της συγκρότησης συλλογών δεδομένων και μεταδεδομένων καθώς και ψηφιακών υπηρεσιών, προς τις οδηγίες και καλές πρακτικές που θα έχει εκδώσει το Δίκτυο ΔΥΑΣ ή το DARIAH, ή και προς άλλα διεθνή πρότυπα και οδηγίες που θα έχουν υιοθετηθεί από αυτά.

ΠΑ 2.8 ΙΤΕ 1: Οδηγίες συντήρησης αλληλοαναφορών.

ΠΑ 2.8 ΙΤΕ 2: Λογισμικό σύστημα για διαχείριση συλλογών.

ΠΑ 2.8 ΙΤΕ 3: Λογισμικό σύστημα για διαχείριση λεξιλογίων.

ΠΑ 2.8 ΙΤΕ 4: Οδηγίες για έλεγχο συμβατότητας για ISO 21127, FRBRoo ver.2.0
 


Ενότητα Εργασίας 6: Συντονισμός με δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής υποδομής DARIAH 

Το DARIAH προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία τεσσάρων (4) εικονικών κέντρων τεχνογνωσίας (VCCs) τα οποία θα έχουν διακριτό ρόλο και θα δρουν σε συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή το καθένα. Τα VCCs αυτά θα παρέχουν υπηρεσίες και πρόσβαση σε συλλογές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ θα προβλέπουν και τη διασύνδεση με Διεθνείς αντίστοιχες δράσεις (π.χ. project Bamboo). Σκοπός της παρούσας δράσης είναι ο συντονισμός των υπηρεσιών της Υποδομής με τις αντίστοιχες του DARIAH και η συνεισφορά υπηρεσιών της Υποδομής στο σύνολο υπηρεσιών του DARIAH. 

ΠΑ 3.1 ΙΤΕ 1: Έκθεση αξιολόγησης των λογισμικών συστημάτων.

ΠΑ 3.1 ΙΤΕ 2: Έκθεση αποτελεσμάτων αξιολόγησης καλών πρακτικών.

Greek