Εισαγωγή

ΕΕ5 / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης: 01/07/2013
Ημερομηνία Λήξης: 30/90/2015

Περιγραφή Υλοποίησης
H επιλογή και ανάπτυξη ενός αποθετηρίου αποτελεί πλέον την πρώτη ενέργεια ενός φορέα – μέλους του ΔΥΑΣ. Η ανάπτυξη ενός αποθετηρίου πρέπει να ικανοποιεί θέματα αξιοπιστίας, μακροπρόθεσμης διατήρησης και υποστήριξη μέσω οδηγιών / παραδειγμάτων.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης αποθετηρίων για διαχείριση λεξιλογίων τίθενται θέματα ανακάλυψης και συντήρησης των αλληλοαναφορών. Υπάρχουν πολλές αλληλοαναφορές σε σπάνιες οντότητες όπως άτομα, τόποι και γεγονότα που αναφέρονται μόνο σε περιορισμένα συμφραζόμενα σε 2 ή 3 κείμενα  που δεν αξίζουν τον κόπο να τυποποιηθούν σε λεξιλόγια αλλά είναι βασικής σημασίας για την συσχέτιση περιεχομένου και την έρευνα. Αντιθέτως οι  οντότητες  που αναφέρονται πολύ συχνά οφείλουν να συμπεριλαμβάνονται σε λεξιλόγια.

Η ανακάλυψη των αλληλοαναφορών είναι θέμα εργαλείων αλλά και χρηστών και πρέπει να συντονίζεται με την κατασκευή λεξιλογίων.

Επίσης πολλοί φορείς οι οποίοι θα θέλανε να συμμετάσχουν στο ΔΥΑΣ μπορεί να μην έχουν τους πόρους ή/και τις τεχνολογικές δυνατότητες να αναπτύξουν λογισμικά συστήματα (ακόμη και η χρήση έτοιμων out-of-the-box λύσεων δεν είναι τόσο προφανής). Στα πλαίσια της δράσης είναι η ανάπτυξη και διάθεση λογισμικών συστημάτων έτοιμων προς χρήση (είτε μέσω της εύκολης ανάπτυξης-χρήσης τους ή μέσω υπηρεσιών cloud) για χρήστες χωρίς πόρους και με ελάχιστες γνώσεις. Τα λογισμικά αυτά θα κάνουν χρήση των προτύπων που θα αναπτυχθούν στο δίκτυο.

Οι υποδράσεις της δράσης αυτής συμπληρώνονται με την προδιαγραφή μιας υπηρεσίας πιστοποίησης της συμμόρφωσης, της συγκρότησης συλλογών δεδομένων και μεταδεδομένων καθώς και ψηφιακών υπηρεσιών, προς τις οδηγίες και καλές πρακτικές  που θα έχει εκδώσει το Δίκτυο ΔΥΑΣ ή το DARIAH, ή και προς άλλα διεθνή πρότυπα και οδηγίες που θα έχουν υιοθετηθεί από αυτά.

Το ΙΤΕ στα πλαίσια των υποδράσεων της δράσης αυτής  θα υλοποιήσει:

Ως προς την μακροπρόσθεσμη διατήρηση και συντήρηση περιεχομένου, θα συντάξει ένα οδηγό καλής πρακτικής συντήρησης των αλληλοαναφορών επωνύμων οντοτήτων (άτομα, τόποι, γεγονότα) με συνδυασμό αυτόματων μεθόδων, crowd sourcing σε συντονισμό με την δυναμική δημιουργία και συντήρηση λεξιλογίων.

Ως προς την ανάπτυξη λογισμικών συστημάτων, θα αναπτύξει και θα προσφέρει στα μέλη της ΔΥΑΣ συστήματα για διαχείριση λεξιλογίων και διαχείριση πολιτισμικών αντικειμένων και συλλογών ανοικτού λογισμικού για μικρούς χρήστες.

Ως προς την προδιαγραφή της υπηρεσίας θα συμμετάσχει στις προδιαγραφές της υπηρεσίας πιστοποίησης και θα συμβάλει προς τον παραπάνω στόχο διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο για την πιστοποίηση σχημάτων μεταδεδομένων και συστημάτων ολοκλήρωσης δεδομένων με το ISO2117 και FRBR 2.0 το οποίο θα βασίζεται στις έννοιες συμβατότητας που ορίζονται στο CIDOC CRM ver 5.0 και οι οποίες είναι υπό έγκριση από τον ISO.

Greek