ΠΑ 3.1 ITE 2: Έκθεση αποτελεσμάτων αξιολόγησης καλών πρακτικών.