Εισαγωγή

ΕΕ1 / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ημερομηνία Έναρξης: 01/06/2013
Ημερομηνία Λήξης: 31/05/2014


Περιγραφή Υλοποίησης
H ανάπτυξη συλλογών δεδομένων θα πρέπει να ακολουθεί κοινές πρακτικές τόσο μεταξύ των μελών του ΔΥΑΣ όσο και μεταξύ άλλων αντίστοιχων δράσεων (π.χ. DARIAH) έτσι ώστε: α) να μπορούν οι συλλογές να ενσωματωθούν στις αντίστοιχες δράσεις αυτές και β) να τηρούνται όλες οι σύγχρονες πρακτικές και πρότυπα. Στα πλαίσια της υποστηρικτικής δράσης αυτής θα δημιουργηθούν οδηγίες καλών πρακτικών συνοδευόμενες από όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα.

Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, το οποίο  συνεργάζεται στενά με την ειδική Ομάδα Εργασίας (Special Interest Group- SIG) της Διεθνής Επιτροπής Τεκμηρίωσης (CIDOC) του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (International Council of Museums – ICOM), η οποία ανέπτυξε το διεθνές πρότυπο ISO 21127, στα πλαίσια αυτής της δράσης θα αναπτύξει έναν οδηγό τεκμηρίωσης πολιτισμικών αντικειμένων μουσειακών συλλογών με βάση τις αρχές και πρακτικές της Διεθνούς επιτροπής τεκμηρίωσης (CIDOC) του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (International Council of Museums – ICOM).

Greek