ΠΑ 2.4 ΙΤΕ 1: Πρακτικά συναντήσεων με τα μέλη της ΔΥΑΣ