ΠΑ 2.7 ΙΤΕ1: Πρακτικά συναντήσεων διεπιστημονικής συνεργασίας επιστημόνων ανθρωπιστικών σπουδών