ΠΑ 2.8 ITE 2: Λογισμικό σύστημα για διαχείριση συλλογών.