ΠΑ 2.8 ITE 3: Λογισμικό σύστημα για διαχείριση λεξιλογίων.