ΠΑ 2.8 ITE 4: Οδηγίες για έλεγχο συμβατότητας για ISO 21127, FRBRoo ver.2.0