ΠΑ 3.1 ITE 1: Έκθεση αξιολόγησης των λογισμικών συστημάτων.